GERMANOS a dezvoltat propriul concept de franciza, prin combinarea avantajelor aduse de ambele parti in acest parteneriat: renumele brand-ului GERMANOS si formatul unui business de succes pe piata de telecom, impreuna cu resursele locale ale Partenerului, in calitate de Francizat. Intentia noastra este de a oferi oportunitatea deschiderii si administrarii unui Magazin GERMANOS acelor antreprenori dinamici si ambitiosi ce isi doresc construirea afacerii proprii sub brand-ul GERMANOS. Detinerea unui spatiu comercial nu este o conditie obligatorie pentru viitorul Partener, insa abilitatile de administrare a activitatii Magazinului constituie un element-cheie pe care il avem in vedere in evaluarea sa. Vorbind despre:

 

 • o persoana juridica;
 • disponibila sa lucreze zilnic in Magazin;
 • care detine cunostinte generale in domeniul telecomunicatiilor;
 • care dispune de o situatie financiara solida.

 

Descriem profilul pe care il recomandam viitorului nostru Partener in franciza.

Pe adresa franchise@germanos.ro pot fi trimise aplicatiile la sistemul de franciza Germanos, impreuna cu toate datele de contact si zona de interes.

Toate informatiile transmise sunt considerate confidentiale.

Procedura de selectie pentru noi distribuitori de produse si servicii Telekom in cadrul sistemului de franciza GERMANOS

Prezenta procedura de selectie (“Procedura”) detaliaza criteriile ce vor fi aplicate de GERMANOS, tinand cont de strategia sa de afaceri, in vederea selectarii noilor societati comerciale care vor asigura comercializarea de produse si servicii Telekom Mobile Romania preplatite si postplatite, in cadrul sistemului de franciza GERMANOS, prin incheierea unui contract de franciza (“Contractul”). Prin Telekom se intelege S.C. Telekom Romania Communications S.A..

Sistemul de franciza are la baza o procedura de selectie pe criterii nediscriminatorii, transparente, obiective si cuantificabile, care ia totodata in considerare particularitatile sistemului francizorului (GERMANOS). Aceste criterii vor fi aplicate nediscriminatoriu si transparent in raport cu orice societate comerciala care isi va exprima interesul de a deveni francizat in cadrul sistemului de franciza GERMANOS (“Candidatul”).

Orice societate comerciala care a dobandit calitatea de francizat conform prezentei Proceduri (“Francizat”) va trebui sa indeplineasca, pe toata durata Contractului si in mod cumulativ criteriile de selectie stabilite in prezenta Procedura. In conditiile in care unul sau mai multe din criteriile descrise in prezenta Procedura nu mai sunt indeplinite pe durata Contractului, GERMANOS va acorda Francizatului un termen de remediere, iar in cazul in care situatia se mentine si dupa expirarea acestui termen, GERMANOS are dreptul de a rezilia Contractul cu o notificare prealabila scrisa transmisa Francizatului.

Pe durata Contractului, la solicitarea GERMANOS, Francizatul trebuie sa poata face dovada indeplinirii conditiilor de selectie mentionate in prezenta Procedura.

 

  1. Demararea Procedurii O societatate comerciala care doreste sa devina francizat (“Candidatul”) va adresa GERMANOS o scrisoare de intentie care va contine urmatoarele informatii:
   1. O prezentare generala a Candidatului, care va cuprinde datele sale de identificare (cum sunt: sediu, CUI, numar de inregistrare/ordine la Registrul Comertului, capital social etc.), precum si indicarea persoanei/persoanelor desemnata/desemnate sa reprezinte Condidatul in fata GERMANOS, cu specificarea datelor de contact: adresa de corespondenta, email, numar de telefon si/sau fax.
   2. O declaratie pe proprie raspundere privind faptul ca nu se afla in procedura de executare silita, faliment, reorganizare judiciara, dizolvare, inchidere operationala, lichidare sau alte situatii asemanatoare reglementate de lege si nici nu are cunostinta despre iminenta unei asemenea situatii.
   3. O declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal privind disponibilitatea acestuia de a lucra zilnic in magazinul in care candidatul urmeaza sa-si desfasoare activitatea de francizat.
   4. O declaratie pe proprie raspundere in care va mentiona: i) societatile care fac parte din Grupul sau de societati; ii) asociatii/actionarii si reprezentatii sai legali, precum si rudele si afinii de gradul I sau II ai acestora care detin functii in cadrul GERMANOS sau a unei societati din Grupul Telekom, iii) daca desfasoara direct şi/sau indirect vreo activitate similară celei ce se desfasoara intr-un magazin Germanos.
   5. Situatiile financiare aferente anului fiscal precedent si/sau documentele contabile pe anul in curs si un extras de cont la data depunerii scrisorii de intentie.
   6. Indicarea punctelor de vanzare in care doreste sa comercializeze produse si servicii in calitate de francizat Germanos: magazin apartinand GERMANOS disponibil pentru a intra in sistem de franciza sau magazin propriu al Candidatului.

   Scrisoarea de intentie va fi trimisa catre GERMANOS la adresa de email: franchise@germanos.ro.

   Dupa primirea scrisorii de intentie de la Candidat formulata de acesta in conditiile sus-mentionate, GERMANOS va verifica prin mijloace proprii, utilizand informatii publice, masura in care Candidatul indeplineste criteriile de selectie detaliate mai jos.

  2. Faza de selectie

Evaluarea indeplinirii criteriilor de selectie se va realiza in mod nediscriminatoriu si respectand principiul egalitatii de tratament. Candidatii vor fi evaluati pe baza unui set de criterii de selectie referitoare la:

   1. Societatea comerciala Criteriile de calificare pe care trebuie sa le indeplineasca in mod cumulativ Candidatul sunt urmatoarele:
    1. Capacitatea juridica. Candidatul trebuie sa aiba capacitatea juridica in vederea negocierii si incheierii unui contract de franciza pentru vanzarea de produse si servicii comercializate de GERMANOS in magazine proprii, inclusiv produse si servicii Telekom preplatite si postplatite, si nu se afla in procedura de executare silita, faliment, reorganizare judiciara, dizolvare, inchidere operationala, lichidare sau alte situatii asemanatoare reglementate de lege si nici nu are cunostinta despre iminenta unei asemenea situatii. GERMANOS va verifica prin mijloace proprii, utilizand informatii publice, masura in care Candidatul indeplineste criteriile de selectie.
    2. Situatia financiara:

Candidatul va fi analizat dupa urmatoarele criterii:

     1. Capital social de peste 10.000 Euro si cifra de afaceri anuala de peste 300.000 euro; sau
     2. Capitaluri proprii de peste 20.000 euro si cifra de afaceri anuala de peste 300.000 euro; sau
     3. Capitaluri proprii de peste 20.000 euro si indicator de solvabilitate calculat ca Total datorii/Total active%, sub 100 %.
     4. Potentialul financiar al Ccandidatului in sustinerea costurilor lunare pentru administrarea magazinului in care urmeaza sa-si desfasoare activitatea de francizat. Costurile lunare curprind in mod nelimitativ urmatoarele sume: valoare chirie, taxa franciza, valoarea medie a achizitiilor lunare, salarii, utilitati, taxe etc.

Candidatul care indeplineste cel putin unul dintre criteriile enumerate mai sus (a, b, c, d) va fi considerat calificati din punctul de vedere al situatiei financiare.

Pentru Candidatul care este o societate nou creata (constituita in ultimele 3 luni fata de data primirii de catre GERMANOS a scrisorii de intentie) nu se aplica criteriile mentionate mai sus la punctele a, b si c, ci va fi avuta in vedere cerinta de a avea un capitalul social de peste 10.000 euro si de a indeplini criteriul de la punctul d de mai sus.

     1. Criteriul etic: Nici Candidatul (incluzand oricare asociat/actionar si/sau administrator si/sau director) si nicio alta societate din grupul de societati din care face parte acesta nu se afla in conflict de interese cu GERMANOS sau cu o societate din grupul Telekom sau din grupul GERMANOS. Un conflict de interese poate consta in (i) situatii de incalcare a oricarui contract incheiat intre GERMANOS sau societati din cadrul Grupului Telekom, pe de o parte, si Candidat sau societati din Grupul de societati din care face parte acesta, pe de alta parte, (ii) cazuri de ineintelegeri intre parti care au dus la incetarea inainte de termen a contractului incheiate intre GERMANOS sau societati din cadrul Grupului Telekom, pe de o parte, si Candidat sau societati din Grupul de societati din care face parte acesta, pe de alta parte, si (iii) situatii in care asociatii/actionarii/administratorul(administratorii)/directorii candidatului, precum si rudele si afinii ai acestora detin functii cheie in departamentele relevante ale GERMANOS sau ale societatilor din grupul Telekom Mobile Romania sau din grupul GERMANOS. Prin Grup de societati, in scopul prezentei Proceduri, se inteleg toate societatile din Romania in care GERMANOS, respectiv Candidatul, detine direct sau indirect controlul activitatii GERMANOS, respectiv al activitatii Candidatului in sensul prevazut de dreptul concurentei, toate societatile care detin direct sau indirect controlul activitatii GERMANOS, respectiv al activitatii Candidatului in sensul prevazut de dreptul concurentei, precum si orice societate care este sub control comun in sensul prevazut de dreptul concurentei cu GERMANOS, respectiv cu Candidatul, dupa cum este cazul.
     2. Experienta profesionala: Reprezentantul legal al Candidatului trebuie sa aiba o experienta de minim 5 ani in comercializarea de produse cu amanuntul, indiferent de tipul acestora (cunostinte si experienta in domeniul telecom este considerat un avantaj) si experienta in administrarea unui magazin.
    1. Punctele de vanzare:

Vor avea prioritate punctele de vanzare detinute de GERMANOS in orasul ales de Candidat pentru derularea Contractului si, in masura in care asemenea puncte de vanzare nu sunt disponibile pentru un Candidat care detine un punct de vanzare propriu in respectivul oras, pentru respectivul Candidat va fi evaluata propunerea privind punctul sau de vanzare conform criteriilor de calificare mentionate mai jos.

    1. Criteriul de calificare pe care trebuie sa-l indeplineasca fiecare punct de vanzare in care Candidatul doreste sa-si desfasoare activitatea de Francizat si in care doreste sa comercializeze si produse si servicii Telekom Mobile Romania preplatite, este sa comercializeze si produse si servicii Telekom postplatite, precum si orice alte produse si servicii ce se comercializeaza in mod uzual intr-un magazin GERMANOS,
    2. Criteriile de calificare pe care trebuie sa le indeplineasca un punct de vanzare ce apartine Candidatului sunt, fara a se limita la: spatiul sa afle in proprietatea Candidatului sau sa fie inchiriat de GERMANOS urmand a fi subinchiriat de GERMANOS Candidatului, suprafata spatiului (minim 35 m.p. – maxim 60 m.p.), suprafata vitrinei exterioare (minim 4 m.p.), aspectul spatiului, personal dedicat de vanzare (minim 4 persoane), amplasarea spatiului luand in considerare zonele invecinate si care prezinta interes pentru sistemul de franciza Germanos in localitatea solicitata de Candidat etc. 3. In punctul/punctele de vanzare in care urmeaza a-si desfasura activitatea de francizat, Candidatul nu va putea desfasura alte activitati decat cele care se desfasoara in mod obisnuit intr-un magazin Germanos.
    3. Calificarea Candidatului

Candidatul trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ toate criteriile de selectie stabilite prin prezenta Procedura.

Candidatul care indeplineste criteriile de selectie va fi instiintat de GERMANOS ca are posibilitatea sa incheie Contractul si sa devina francizat GERMANOS. In masura in care un asemenea Candidat, in termen de 30 zile de la data instiintarii mentionate mai sus, nu renunta la intentia sa de a deveni francizat Germanos, va fi demarata procedura de semnare a contractului de franciza si de pregatire a deschiderii noii francize.

In vederea semnarii contractului de franciza si anterior semnarii acestuia, Candidatul are obligatia de a pune la dispozitia GERMANOS o garantie sub forma de depozit in numerar egala cu echivalentul a 2 (doua) sau 3 (trei) luni de costuri lunare aferente contractului de franciza, in functie de valoarea investitiei efectuata sau de efectuat de catre GERMANOS in punctul de vanzare respective sau punctele de vanzare respective, dupa caz.

Daca in termenul de 30 zile susmentionat, Candidatul nu isi exprima intentia de a continua demersurile in vederea incheierii Contractului si nici nu informeaza in mod expres GERMANOS ca nu mai doreste sa devina Francizat, GERMANOS va considera ca respectivul Candidat a renuntat in mod tacit la colaborarea cu GERMANOS pentru comercializarea de produse si servicii Telekom Mobile Romania si orice solicitare ulterioara a Candidatului in vederea dobandirii calitatii de Francizat va fi supusa unei noi evaluari conform prezentei Proceduri.

Acei candidati care nu indeplinesc criteriile de selectie la momentul transmiterii scrisorii de intentiei vor fi instiintati in acest sens de catre GERMANOS. Acestia vor avea posibilitatea sa adreseze o noua solicitare catre GERMANOS in orice moment in care vor considera ca indeplinesc criteriile de selectie in vigoare la data formularii noii scrisori de intentie.

Dupa dobandirea de catre Candidat a calitatii de Francizat, pentru orice nou punct de vanzare pe care Francizatul doreste sa-l deschida, acesta va fi supus unei noi evaluari conform prezentei Proceduri.

Situatia unui candidat aflat sub controlul direct sau indirect al unui concurent Telekom Mobile Romania sau GERMANOS

In vederea protejarii informatiilor confidentiale sau care au caracter de secret de afaceri furnizate de GERMANOS, in derularea Contractului cu Francizatul, impotriva riscului ca acestea sa intre in posesia concurentei, GERMANOS va cere Francizatului sa accepte instituirea unui mecanism care sa asigure protectia datelor confidentiale si a secretelor de afaceri ale GERMANOS, astfel:

    1. Informatii anterioare vanzarii:

Francizatul GERMANOS are, in aceasta calitate, acces la anumite informatii de natura comerciala si de secret de afaceri inaintea lansarii de produse pe piata, informatii privind: discount-uri, comisioane, strategii comerciale etc., precum si informatii despre ofertele care ajung la clientii finali: continutul ofertei, extraoptiunile, preturile si tarifele etc.

Pentru a preintampina situatia in care un Francizat care este sub controlul direct sau indirect al unui concurent Comote sau GERMANOS ar avea un avantaj concurential, GERMANOS va trimite acest tip de informatii cu maxim 24 ore inaintea lansarii produselor/serviciilor pe piata.

    1. Informatii post-vanzare:
    2. Francizatului controlat direct sau indirect de catre un concurent Telekom sau GERMANOS nu i se va acorda acces direct la sistemul informatic pe care sunt stocate astfel de informatii confidentiale sau secrete de afaceri.

Lista magazinelor GERMANOS care opereaza in sistem franciza:

Buzau Buzau Str. Cuza Voda, Nr. 39, Buzau, Jud. Buzau
Vrancea Focsani B-dul. Unirii, Nr. 46, Focsani, Jud. Vrancea
Dambovita Gaesti Str. 13 Decembrie, Nr. 44, Gaesti, Jud. Dambovita
Timis Lugoj Str. Siretului, Nr. 3, Lugoj, Jud. Timis
Arges Pitesti Str. Victoriei, Nr. 85, Pitesti, Jud. Arges
Buzau Ramnicu Sarat Str. Victoriei, Nr. 14A, Ramnicu Sarat, Jud. Buzau
Valcea Ramnicu Valcea Calea lui Traian, Nr. 114, Bl L, Ramnicu Valcea, Jud. Valcea
Olt Slatina B-dul. Alexandru Ioan Cuza, Camera 3, Parter, Slatina, Jud. Olt
Dambovita Targoviste B-dul. Independentei, Nr. 3A, Targoviste, Jud. Dambovita
Galati Tecuci Str. Ioan Petrovici, Nr. 28, Tecuci, Jud. Galati