SISTEM SELECTIE PARTENERI

Procedura de selectie pentru noi distribuitori de produse si servicii Telekom Romania Mobile in cadrul retelei de parteneri GERMANOS

Prezenta procedura de selectie (“Procedura”) detaliaza criteriile ce vor fi aplicate de GERMANOS, tinand cont de strategia sa de afaceri, in vederea selectarii noilor societati, persoane juridice supuse inregistrarii in registrul comertului potrivit prevederilor art. 1 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, care vor asigura intermedierea in vanzarea de produse si servicii preplatite si postplatite Telekom Romania Mobile Communications S.A. (“Telekom Romania Mobile”), prin incheierea cu GERMANOS a unor contracte comerciale (i) de distributie si (ii) cu privire la serviciile preplatite Telekom Romania Mobile de reincarcare electronica (denumite in continuare in mod generic “Contractul”).

Aceste criterii de selectie vor fi aplicate nediscriminatoriu si transparent, in raport cu orice societate, persoana juridica supusa inregistrarii in registrul comertului potrivit prevederilor art. 1 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, care isi va exprima interesul de a deveni distribuitor/agent de produse si servicii in cadrul retelei de parteneri GERMANOS.

Orice societate, persoana juridica supusa inregistrarii in registrul comertului potrivit prevederilor art. 1 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, care a dobandit calitatea de Partener conform prezentei Proceduri va trebui sa indeplineasca, pe toata durata Contractului, in mod cumulativ, criteriile de selectie stabilite in prezenta Procedura.

In conditiile in care unul sau mai multe din criteriile descrise in prezenta Procedura nu mai sunt indeplinite pe durata Contractului, GERMANOS va acorda Partenerului un termen de remediere, iar in cazul in care situatia se mentine si dupa expirarea acestui termen, GERMANOS are dreptul de a rezilia Contractul cu o notificare prealabila scrisa transmisa Partenerului in cauza.

Pe durata Contractului fiecare Partener trebuie sa poata face, la solicitarea GERMANOS, dovada indeplinirii conditiilor de selectie mentionate in prezenta Procedura.

Partenerii nu vor fi obligati sa aplice prezenta procedura in relatia cu sub-distribuitorii/sub-agentii lor, fiind liberi sa-si stabileasca propriile proceduri si criterii de selectie.

1. Demararea procedurii

Orice Societate, persoana juridica supusa inregistrarii in registrul comertului potrivit prevederilor art. 1 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, care doreste sa devina Partener (denumita in continuare “Candidat”) va adresa GERMANOS o scrisoare de intentie care va contine urmatoarele informatii:

   1. A. O prezentare generala a Candidatului, care va cuprinde datele sale de identificare (cum sunt: sediu, CUI, numar de inregistrare la Registrul Comertului, capital social etc.), precum si indicarea persoanei/persoanelor desemnata/desemnate a reprezenta Candidatul in fata GERMANOS, cu specificarea datelor de contact: adresa de corespondenta, email, numar de telefon si/sau fax.
   2. B. O declaratie pe proprie raspundere privind faptul ca nu se afla in procedura de executare silita, faliment, reorganizare judiciara, dizolvare, inchidere operationala, lichidare sau alte situatii asemanatoare reglementate de lege si nici nu are cunostinta despre iminenta unei asemenea situatii.
   3. C. O declaratie pe proprie raspundere in care va mentiona: i) societatile care fac parte din Grupul de societati al Candidatului, ii) asociatii/actionarii si reprezentatii sai legali, precum si (iii) rudele si afinii de gradul I sau II ai acestora care detin functii in cadrul GERMANOS sau a unei societati din grupul Telekom Romania.
   4. D. Indicarea punctelor de vanzare in care doreste sa comercializeze produse si servicii Telekom Romania Mobile postplatite detinute de Candidat in temeiul unui contract de inchiriere, comodat sau in calitate de proprietar.

Scrisoarea de intentie va fi trimisa catre GERMANOS la nr. de fax 021.400.65.96 si/sau la adresa de email: contact.parteneriat@germanos.ro. Detalii pe: www.germanos.ro.

Dupa primirea scrisorii de intentie formulata de Candidat in conditiile sus-mentionate, GERMANOS va verifica prin mijloace proprii, utilizand informatii publice, masura in care Candidatul indeplineste criteriile de selectie detaliate mai jos.

2. Faza de selectie

Evaluarea indeplinirii criteriilor de selectie se va realiza in mod nediscriminatoriu si respectand principiul egalitatii de tratament.

Candidatii vor fi evaluati pe baza unui set de criterii de selectie referitoare la:

a) Societatea comerciala

Criteriile de calificare pe care trebuie sa le indeplineasca in mod cumulativ Candidatul sunt urmatoarele:

1. Capacitatea juridica.

Candidatul trebuie sa aiba capacitatea juridica in vederea negocierii si incheierii de Contracte privind comercializarea de produse si servicii Telekom Romania Mobile preplatite si postplatite si sa nu se afle in procedura de executare silita, faliment, reorganizare judiciara, dizolvare, inchidere operationala, lichidare sau alte situatii asemanatoare reglementate de lege si nici sa nu aiba cunostinta despre iminenta unei asemenea situatii. GERMANOS va verifica prin mijloace proprii, utilizand informatii publice, masura in care Candidatul indeplineste acest criteriu de selectie privind capacitatea juridica a Candidatului.

2. Situatia financiara.

Candidatii vor fi analizati dupa urmatoarele criterii:

a) Cifra de afaceri anuala peste 10.000 euro; sau

b) Capitaluri proprii peste 5.000 euro; sau

c) Indicator de solvabilitate, calculat ca Total datorii / Total active %, sub 100%.

Candidatii care indeplinesc cel putin unul dintre criteriile enumerate mai sus (a, b, c) vor fi considerati calificati din punctul de vedere al situatiei financiare.

3. Criteriul etic.

A) Nici Candidatul si nicio alta societate din Grupul acestuia nu trebuie sa se afle in litigiu sau intr-un conflict de interese cu GERMANOS sau cu orice societate din Grupul Telekom Romania. Asemenea circumstante pot consta in (i) situatii de incalcare a oricarui contract incheiat intre GERMANOS sau societati din cadrul Grupului Telekom Romania, pe de o parte, si Candidat sau societati din Grupul acestuia, pe de alta parte, (ii) situatii in care asociatii/actionarii sau reprezentatii legali ai Candidatului, precum si rudele si afinii de gradul I sau II ale acestora detin functii cheie in departamente relevante ale GERMANOS sau ale societatilor din Grupul Telekom Romania. Candidatul va depune o declaratie pe proprie raspundere in acest sens, in care va mentiona si societatile care fac parte din Grupul Candidatului.

Prin societati din Grup, in scopul prezentei Proceduri, se inteleg toate societatile din Romania in care GERMANOS, Telekom Romania Mobile sau Candidatul detine direct sau indirect controlul activitatii in sensul prevazut de dreptul concurentei, toate societatile care detin direct sau indirect controlul activitatii GERMANOS, controlul activitatii Telekom Romania Mobile sau controlul activitatii Candidatului in sensul prevazut de dreptul concurentei, precum si orice societate care este sub control comun in sensul prevazut de dreptul concurentei cu GERMANOS, Telekom Romania Mobile sau cu Candidatul, dupa cum este cazul.

B) Candidatul va urma Procesul de Verificare a Integritatii in vederea identificarii aspectelor legate de integritate si reputatie, atat pentru persoana juridica candidata, cat si pentru persoanele fizice si/sau juridice cu factor de decizie din cadrul acesteia, pentru a evita asocierea Germanos si Telekom Romania Mobile cu persoane juridice sau fizice care sunt susceptibile sau care se fac vinovate de practici corupte sau incalcari ale regulilor de etica, de circumstante care sugereaza riscuri de coruptie si frauda, de inclinatia de a face plati ilegale catre oficiali sau angajati din sectorul public sau privat, chiar daca aceste situatii nu ar constitui neaparat incalcari ale legii. Se vor lua in considerare, fara a fi limitate la, urmatoarele aspecte:

   • Candidatul si/sau reprezentantul sau au o slaba reputatie din punct de vedere al integritatii ori au facut obiectul unei investigatii cu privire la comportamentul lor din punct de vedere al standardelor de etica, fiind investigati pentru infractiuni de coruptie, practici coluzive sau frauda;
   • intreprinderea Candidatului are o structura corporativa netransparenta (de ex., un trust despre care nu exista informatii referitoare la statutul sau legal sau economic).

Procesul de Verificare a Integritatii este realizat de Directia Executiva Conformitate a GERMANOS cu respectarea procedurilor interne aplicabile.

Candidatii care sunt societati nou create (constituite in ultimele 3 luni fata de data primirii de catre GERMANOS a scrisorii de intentie) vor fi evaluate doar in functie de cirteriile indicate la punctele 1 si 3 de mai sus, respectiv capacitatea juridica si criteriul etic.

b) Punctele de vanzare

   • Criteriul de calificare pe care trebuie sa-l indeplineasca Candidatul pentru a deveni Partener pentru comercializarea de produse si servicii Telekom Romania Mobile preplatite este sa detina sau sa controleze un numar de cel putin 1 punct de vanzare propriu (respectiv punct de vanzare inregistrat ca punct de lucru al Candidatului) in care sa comercializeze produse si servicii Telekom Romania Mobile postplatite.

3. Criteriile de calificare pe care trebuie sa le indeplineasca un punct de vanzare in care se comercializeaza produse si servicii Telekom Romania Mobile

  1. Criteriile de calificare pe care trebuie sa le indeplineasca un punct de vanzare in care se comercializeaza produse si servicii Telekom Romania Mobile postplatite sunt, fara a se limita la: suprafata locatiei (minim 15 m.p.), suprafata dedicata activitatii ce face obiectul Contractului (minim 15 m.p.), suprafata vitrina exterioara (minim 2 m.p.), aspect locatie, sa nu mai efectueze alte tipuri de activitati in acelasi punct de vanzare, personal dedicat de vanzare pentru produse postplatite Telekom Romania Mobile (minim 1 persoana), echiparea punctului de vanzare (calculator, imprimanta, fax, telefon, conexiune internet etc.), amplasarea punctului de vanzare etc.

4. Calificarea Candidatului

Candidatul trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ toate criteriile de selectie stabilite prin prezenta Procedura.

Candidatul care indeplineste criteriile de selectie va fi instiintat de GERMANOS cu privire la faptul ca poate deveni Partener GERMANOS.

In masura in care Candidatul, in termen de 30 zile de la data instiintarii mentionate mai sus, nu renunta la intentia sa de a deveni Partener, va fi demarata procedura de negociere a contractelor necesare, in vederea semnarii acestora.

Daca, in termenul de 30 zile sus-mentionat, Candidatul nu isi exprima intentia de a continua demersurile in vederea incheierii contractelor cu GERMANOS necesare pentru a deveni Partener si nici nu informeaza in mod expres GERMANOS ca nu mai doreste sa devina Partener, GERMANOS va considera ca respectivul Candidat a renuntat in mod tacit la dorinta sa de a colabora cu GERMANOS pentru comercializarea de produse si servicii Telekom Romania Mobile, iar orice solicitare ulterioara a Candidatului in vederea dobandirii calitatii de Partener va fi supusa unei noi evaluari conform prezentei Proceduri.

Acei Candidati care nu indeplinesc criteriile de selectie la momentul transmiterii scrisorii de intentiei vor fi instiintati in acest sens de catre GERMANOS. Acestia vor avea posibilitatea sa adreseze o noua solicitare catre GERMANOS in orice moment in care vor considera ca indeplinesc criteriile de selectie in vigoare la data formularii noii scrisori de intentie.

 

Situatia unui candidat aflat sub controlul direct sau indirect al unui concurent Telekom Romania Mobile sau GERMANOS.

In vederea protejarii informatiilor confidentiale sau care au caracter de secret de afaceri furnizate de GERMANOS in derularea contractelor cu Partenerul, impotriva riscului ca acestea sa intre in posesia concurentei, GERMANOS va cere Partenerului sa accepte instituirea unui mecanism care sa asigure protectia datelor confidentiale si a secretelor de afaceri ale GERMANOS, astfel:

 

  • Informatii anterioare vanzarii:

Partenerul are, in aceasta calitate, acces la anumite informatii de natura comerciala si de secret de afaceri inaintea lansarii de produse pe piata, informatii privind: discount-uri, comisioane, strategii comerciale etc., precum si informatii despre ofertele care ajung la clientii finali: continutul ofertei, extraoptiunile, preturile si tarifele etc.

Pentru a preintampina situatia in care un Partener care este sub controlul direct sau indirect al unui concurent Telekom Romania Mobile sau GERMANOS ar avea un avantaj concurential, GERMANOS va trimite acest tip de informatii cu maxim 24 ore inaintea lansarii produselor/serviciilor pe piata.

  • Informatii post-vanzare:

Partenerului controlat direct sau indirect de catre un concurent Telekom Romania Mobile sau GERMANOS nu i se va acorda acces direct la sistemul informatic pe care sunt stocate informatii confidentiale sau secrete de afaceri.